70 20 28 06

Mangler ved fast ejendom

HVAD ER SÆLGER ANSVARLIG FOR?

En mangel ved en fast ejendom er i retlig henseende et forhold, der medfører, at ejendommen på baggrund af købers undersøgelse af ejendommen, ejendommens alder og stand samt aftalen mellem parterne, er ringere, end køber med rimelighed har grund til at forvente.

Forhold, som er eller burde være konstateret under en sædvanlig undersøgelse af ejendommen og de foreliggende oplysninger/dokumenter, er f.eks. således ikke en mangel i retlig forstand.

 

ERSTATNINGSKRAV

Hvis en køber skal kræve erstatning hos en sælger, skal sælger enten have garanteret/indestået for et forhold eller have tilsidesat sin loyale oplysningspligt. For at kunne dokumentere, at sælger har tilsidesat sin loyale oplysningspligt, skal køber kunne bevise, at sælger har vidst – eller på tidspunktet for købsaftalens indgåelse – burde have vidst, at en mangel var til stede.

 

KRAV OM FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG

For at rette et krav om forholdsmæssig afslag er det ikke nødvendigt at sælger har handlet ansvarspådragende, men alene et krav, at der er en mangel tilstede. Dog skal det kunne dokumenteres, at manglen var tilstede da køber overtog ejendommen. Herudover er det et krav, at påstanden kommer over bagatelgrænsen, som ifølge gældende retspraksis ligger på et sted omkring 5-6 % af købesummen.

FRATRÆDELSE AF HANDEL VED MANGLER

Såfremt manglen er af en sådan grov grad, at ejendommen ikke kan anvendes som køber havde forudsat, kan køber træde tilbage fra handlen. Der skal dog meget til.

 

GENERELT OM ANSVAR

Hvis handlen er omfattet af huseftersynsordningen (reglen omkring tilstandsrapport mv.) og sælger har benyttet sig af denne ordning, er sælgers ansvar yderligere stærkt begrænset. Der kan dog være flg. ansvar for sælger.

  • Hvis sælger har afgivet en garanti/indeståelse om bestemte forhold – f.eks. at en brændeovn er lovlig og lovligt monteret. Oplysningerne i tilstandsrapporten er ikke i sig selv garantier eller indeståelser.
  • Hvis sælgeren har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt, f.eks. ved at undlade at fortælle om ikke umiddelbart synbare fejl og mangler, der er sælger bekendt – eller oplagt burde være sælger bekendt.
  • Hvis manglen er en ulovlig bygningsindretning (dog ikke ulovlige el- og vvs-installationer, der i stedet som udgangspunkt er omfattet af ejerskifteforsikringstilbuddet)
  • Hvis mangelindsigelsen angår retlige mangler, f.eks. at sælger ikke har ret til at disponere over det solgte, herunder at sælger har handlet i strid med 3. mands ret (vanhjemmel).
Trustpilot